DK545

Danekræ nr. 557

Danekræ nr. 557

Finder: Mogens S Nielsen

Geologisk alder: Tidlig kridt

Fundsted: Æbleø

Ammonit i ”lerjernsten” fra tidlig kridt (valanginien), fundet på stranden på sydsiden af Æbelø nor for Fyn

Stykket er en ca. 24 cm lang og ca. 16 cm bred, afrundet løsblok af en limonitisk, brunlig ”lerjernsten”. I friske brud er matrix grålig

Stykket indeholder et ammonit-fossil bevaret dels som stenkerne og dels som ydre aftryk. Efter præparation har det været muligt at lave en totalafstøbning af det meste af fossilet, som måler ca. 14 cm i diameter og ca. 4 cm i bredden. Der er tale om en relativ flad ammo-nit med skarpe kanter langs randen, som iflg. udtalelse fra dr. scient. Peter Alsen, GEUS, repræsenterer en art af slægten Platylenticeras

Denne slægt findes i valanginien-lag bl.a. i NV-Europa. Fx i Niedersachsen i Nordtyskland og er bl.a. kendt fra lokale løsblokke så tæt på Danmark som Helgoland (K. Hucke/ E. Voigt 1967). Nærværende blok har dog en anden geografisk oprindelse, idet dets hjemsted formo-dentlig ligger i det centrale Kattegat. Blokken tilhører derfor med stor sandsynlighed de så-kaldte ”Katholm-blokke”

”Katholm-blokkene” er beskrevet af J.C. Baartman og O.B. Christensen (1975) og er en af flere vigtige ”blokfamilier” af glacialt transporterede blokke, som kendes fra det dansk-nord-tyske område. (En ”blokfamilie” er et selskab af løsblokke med samme hjemsted, men typisk hentet fra lag af forskellig alder og lithologi). Vigtige blokfamilier fra jura og kridt er fx de såkaldte ”Skagerrak-” eller ”Hirtshals-blokke” mest fundet i Nordjylland (E.G. Skeat og V. Madsen 1898) og den særdeles verierede ”Ahrenbsburger Geschiebesippe” med blokke fra jura og kridt i NV-Tyskland (Hucke/ Voigt 1967, H.-J. Lierl 1990)

”Katholm-blokkene” udgør et vigtigt kapitel i historien om de danske løsblokke, men en sam-let beskrivelse mangler. Det er foreløbig kun spredte oplysninger, der hidtil er nået frem til litteraturen, se fx plesiosaurtanden fra Djursland omtalt og afbildet af S.A. Pedersen & K.S.  Petersen (1997) eller omtalen af Katholm-blokke fra Æbelø hos P. Gravesen (2000) og G.  Larsen (2002)

Da det foreliggende fund indtil videre er enestående i sin art og også vil være vigtigt som led i en samlet beskrivelse af ”Katholm-blokkene” fra Danmark, er det videnskabeligt så vigtigt, at det ubetinget bør erklæres for danekræ

(Palle Gravesen, januar 2009)